HEADER
HEADER
 
 
HEADER
NHIỆM VỤ KH-CN CẤP NHÀ NƯỚC: năm 2020 Các nhiệm vụ KH-CN cấp nhà nước khác ...
[1]-
Tổng số nhiệm vụ KH-CN cấp nhà nước (năm 2020): 1
ĐỀ TÀI KH-CN CẤP VIỆN HÀN LÂM KHCN VN: năm 2020 Các đề tài KH-CN cấp VAST khác ...
Tổng số nhiệm vụ KH-CN cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam (năm 2020): 0
ĐỀ TÀI KH-CN KHÁC (Từ cấp VAST trở lên): năm 2020 Các đề tài KH-CN từ cấp VAST trở lên khác ...
Tổng số đề tài KH-CN khác - từ cấp Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam trở lên (năm 2020): 0
ĐỀ TÀI KH-CN CẤP CƠ SỞ: năm 2020 Các nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở khác ...
Tổng đề tài KH-CN cấp cơ sở (năm 2020): 0
ĐỀ TÀI KH-CN CẤP CƠ SỞ TRẺ: năm 2020 Các đề tài KH-CN cấp cơ sở trẻ khác ...
Tổng số đề tài KH-CN cấp cơ sở trẻ (năm 2020): 0
HỢP ĐỒNG, DỊCH VỤ KH-CN: năm 2020 Các hợp đồng, dịch vụ KH-CN khác ...
Tổng số hợp đồng, dịch vụ KH-CN (năm 2020): 0
THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ĐĂNG NHẬP
<< Guest >>
Tài khoản
Mật khẩu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 785969
Số người đang truy cập: 20
TIN TỨC NỔI BẬT
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

GIỚI THIỆU

TIN TỨC - SỰ KIỆN
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
QUẢN LÝ CHUNG
LIÊN KẾT
 
 
FOOTER
@ Copyright by Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER)

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN
-------------------------------------------
Địa chỉ: 246 phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tel: (84).255.3761523 --- Fax: (84).255.3761521 --- E.mail: imervn@imer.vast.vn --- Website: http://www.imer.ac.vn

Updated: 01/2016