HEADER
HEADER
 
 
HEADER

SÁCH CHUYÊN KHẢO / SÁCH HƯỚNG DẪN: năm 2017 - 2018 Các sách chuyên khảo khác ...
[1]-
Tổng số sách chuyên khảo (năm 2017 - 2018): 1
TẠP CHÍ QG - VIỆN HÀN LÂM KHCNVN XB: năm 2017 - 2018 Các công trình công bố khác ...
Tổng số công bố khoa học trên Tạp chí Quốc gia do Viện Hàn lâm KHCN VN xuất bản (năm 2017 - 2018): 0
TẠP CHÍ QG KHÁC NXB TRONG NƯỚC XB: năm 2017 - 2018 Các công trình công bố khác ...
[1]-
[2]-
[3]-
[4]-
[5]-
[6]-
Tổng số công bố khoa học trên Tạp chí Quốc gia khác do NXB trong nước xuất bản có lưu chiểu (năm 2017 - 2018): 6
TUYỂN TẬP - KỶ YẾU CÓ ISSN/ISBN: năm 2017 - 2018 Các công trình công bố khác ...
[1]-
[2]-
[3]-
Tổng số công bố khoa học trên các Tuyển tập/Kỷ yếu NXB trong nước xuất bản có chỉ sổ ISSN/ISBN (năm 2017 - 2018): 3
KỶ YẾU HỘI NGHỊ - HỘI THẢO KHOA HỌC: năm 2017 - 2018 Các công trình công bố khác ...
Tổng số công bố khoa học trên các Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học khác (năm 2017 - 2018): 0
TUYỂN TẬP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN: Tập XVII Các công trình công bố khác ...
[1]-
[2]-
[3]-
[4]-
[5]-
[6]-
[7]-
[8]-
[9]-
[10]-
[11]-
[12]-
[13]-
[14]-
[15]-
[16]-
[17]-
[18]-
[19]-
[20]-
[21]-
[22]-
[23]-
[24]-
Tổng số công bố khoa học trên Tuyển tập "Tài nguyên và Môi trường biển" - (Tập XVII): 24
 
THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ĐĂNG NHẬP
<< Guest >>
Tài khoản
Mật khẩu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 597940
Số người đang truy cập: 7
TIN TỨC NỔI BẬT
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

GIỚI THIỆU

TIN TỨC - SỰ KIỆN
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
QUẢN LÝ CHUNG
LIÊN KẾT
 
 
FOOTER
@ Copyright by Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER)

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN
-------------------------------------------
Địa chỉ: 246 phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tel: (84).31.3761523 --- Fax: (84).31.3761521 --- E.mail: imervn@imer.ac.vn --- Website: http://www.imer.ac.vn

Updated: 01/2016