HEADER
HEADER
 
 
HEADER

SÁCH CHUYÊN KHẢO / SÁCH HƯỚNG DẪN: năm 2019 - 2020 Các sách chuyên khảo khác ...
Tổng số sách chuyên khảo (năm 2019 - 2020): 0
TẠP CHÍ QG - VIỆN HÀN LÂM KHCNVN XB: năm 2019 - 2020 Các công trình công bố khác ...
Tổng số công bố khoa học trên Tạp chí Quốc gia do Viện Hàn lâm KHCN VN xuất bản (năm 2019 - 2020): 0
TẠP CHÍ QG KHÁC NXB TRONG NƯỚC XB: năm 2019 - 2020 Các công trình công bố khác ...
Tổng số công bố khoa học trên Tạp chí Quốc gia khác do NXB trong nước xuất bản có lưu chiểu (năm 2019 - 2020): 0
TUYỂN TẬP - KỶ YẾU CÓ ISSN/ISBN: năm 2019 - 2020 Các công trình công bố khác ...
Tổng số công bố khoa học trên các Tuyển tập/Kỷ yếu NXB trong nước xuất bản có chỉ sổ ISSN/ISBN (năm 2019 - 2020): 0
KỶ YẾU HỘI NGHỊ - HỘI THẢO KHOA HỌC: năm 2019 - 2020 Các công trình công bố khác ...
Tổng số công bố khoa học trên các Kỷ yếu Hội nghị, Hội thảo khoa học khác (năm 2019 - 2020): 0
TUYỂN TẬP TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN: Tập XVII Các công trình công bố khác ...
[1]-
[2]-
[3]-
[4]-
[5]-
[6]-
[7]-
[8]-
[9]-
[10]-
[11]-
[12]-
[13]-
[14]-
[15]-
[16]-
[17]-
[18]-
[19]-
[20]-
[21]-
[22]-
[23]-
[24]-
Tổng số công bố khoa học trên Tuyển tập "Tài nguyên và Môi trường biển" - (Tập XVII): 24
 
THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ĐĂNG NHẬP
<< Guest >>
Tài khoản
Mật khẩu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 785995
Số người đang truy cập: 17
TIN TỨC NỔI BẬT
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

GIỚI THIỆU

TIN TỨC - SỰ KIỆN
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
QUẢN LÝ CHUNG
LIÊN KẾT
 
 
FOOTER
@ Copyright by Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER)

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN
-------------------------------------------
Địa chỉ: 246 phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tel: (84).255.3761523 --- Fax: (84).255.3761521 --- E.mail: imervn@imer.vast.vn --- Website: http://www.imer.ac.vn

Updated: 01/2016