HEADER
HEADER
 
 
HEADER
CƠ CẤU TỔ CHỨC Tổ chức nguồn nhân lực >>>
   
   

Trạm quan trắc môi trường biển phía Bắc

Trạm quan trắc chất lượng không khí vùng DH phía Bắc

Đội lặn khảo sát dưới nước

 

Bộ phận Quản lý khoa học

Bộ phận Quản lý hành chính

Bộ phận Thông tin - Thư viện

Bộ phận Hợp tác quốc tế

Phòng Địa môi trường biển

Phòng Sinh thái và Tài nguyên Động vật biển

Phòng Sinh thái và Tài nguyên Thực vật biển

Phòng Sinh vật phù du và Vi sinh vật biển

Phòng Bảo tồn và Đa dạng sinh học biển

Phòng Hoá môi trường biển

Phòng Tư liệu và Viễn thám biển

Phòng Vật lý biển

Trạm nghiên cứu biển Đồ Sơn


BAN LÃNH ĐẠO

+ Ban lãnh đạo Viện Tài nguyên và Môi trường biển gồm Viện trưởng và các Phó viện trưởng do Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy chế và quy định của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

+ Viện trưởng là người tổ chức và điều hành mọi hoạt động của Viện Tài nguyên và Môi trường biển, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về mọi hoạt động của Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

+ Các Phó viện trưởng có trách nhiệm giúp Viện trưởng tổ chức điều hành hoạt động của Viện Tài nguyên và Môi trường biển, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển về nhiệm vụ cụ thể được phân công.

 
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC
+ Hội đồng khoa học của Viện Tài nguyên và Môi trường biển gồm các thành viên do Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam quyết định trên cơ sở đề xuất của Viện Tài nguyên và Môi trường biển. Chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký và các thành viên hội đồng được bầu theo quy định của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam .
 
CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG QUẢN LÝ VÀ PHÒNG CHUYÊN MÔN (10 đơn vị):

+ Phòng Quản lý tổng hợp: quản lý và lập kế hoạch về nhân sự, hành chính, tài chính, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế và trợ giúp kỹ thuật trong các dịch vụ khoa học và công nghệ.

+ Phòng Vật lý biển: Nghiên cứu các yếu tố vật lý hải dương, các quá trình hải dương học đới bờ, cửa sông và biển, hải dương học ứng dụng. Các yếu tố và các quá trình vật lý thuỷ văn biển (sóng, dòng chảy, thuỷ triều và dao động mực nước, nước dâng trong bão); các quá trình động lực bờ, động lực cửa sông. Các yếu tố hóa, lý của nước biển và động thái của chúng

+ Phòng Địa Môi trường biển: Nghiên cứu địa chất môi trường biển, địa hình, địa mạo và địa chất, địa động lực biển và bờ biển, cấu trúc và tiến hoá các địa hệ ven bờ tài nguyên địa học, tai biến vùng bờ biển, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng bờ biển, quản lý tổng hợp vùng bờ biển (ICZM).

+ Phòng Sinh thái và Tài nguyên Động vật biển: Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và cơ sở khoa học phát triển nguồn lợi thuỷ hải sản kinh tế, các hệ sinh thái biển và ven bờ, sinh thái loài và quần thể của các nhóm động vật biển, trọng tâm là động vật không xương sống.

+ Phòng Sinh thái và Tài nguyên Thực vật biển: Nghiên cứu, đánh giá nguồn lợi thực vật biển bao gồm: rong tảo, cỏ biển, thực vật ngập mặn và cơ sở khoa học phát triển nguồn lợi thuỷ sản kinh tế, các hệ sinh thái biển và ven bờ - sinh thái loài và quần thể các nhóm thực vật thuỷ sinh biển.

+ Phòng Bảo tồn và Đa dạng Sinh học biển: Nghiên cứu cơ sở và tiềm năng bảo tồn thiên nhiên biển, đa dạng sinh vật biển, các loài quý hiếm đặc biệt là các loài động vật có xương sống và các giải pháp bảo vệ và phát triển.

+ Phòng Sinh vật phù du và Vi sinh vật biển: Nghiên cứu, đánh giá các nhóm thực vật phù du, động vật phù du và nguồn giống phục vụ đánh giá môi trường và phát triển nguồn lợi thuỷ sinh; nghiên cứu và phân tích tảo độc hại, thuỷ triều đỏ; phân tích, phân lập các chủng vi khuẩn phục vụ đánh giá môi trường, sinh thái, tạo các chế phẩm vi sinh phục vụ nuôi trồng thuỷ sản.

+ Phòng Hoá học môi trường biển: Nghiên cứu các yếu tố thuỷ hoá, các quá trình hoá lý của nước biển, đánh giá chất lượng nước biển và cơ chế gây ô nhiễm môi trường biển, triển khai ứng dụng các phương pháp phân tích và đánh giá môi trường nước biển. Sau năm 2010 sẽ phát triển thêm hướng nghiên cứu và phát triển công nghệ tách chiết các chất và hợp chất trong nước biển, trầm tích và sinh vật biển phục vụ phát triển kinh tế và bảo vệ sức khoẻ cộng đồng. Nghiên cứu và triển khai các giải pháp và qui trình công nghệ bảo vệ môi trường biển và đới bờ. Nghiên cứu và thử nghiệm sản xuất các chế phẩm xử lý ô nhiễm môi trường biển.

+ Phòng Viễn thám và GIS biển: Nghiên cứu, áp dụng viễn thám trong nghiên cứu biển và hải dương học nghề cá, xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình ứng dụng công nghệ GIS.

+ Trạm nghiên cứu biển Đồ Sơn: Quản lý các đơn vị và các hoạt động của viện ở khu vực cơ sở Đồ Sơn; triển khai nghiên cứu sinh học thực nghiệm và công nghệ môi trường và tổ chức các đợt quan trắc môi trường biển; quản lý cásc phuơng tiện khảo sát biển.

CÁC ĐƠN VỊ QUAN TRẮC & KHẢO SÁT

+ Trạm quan trắc và phân tích môi trường biển: Phối thuộc snhiệm vụ giữa Cục Bảo vệ Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Viện; thực hiện quan trắc các yếu tố môi trường ở vùng biển phía tây Vịnh Bắc Bộ và các vùng biển khác theo nhiệm vụ định kỳ và không định kỳ, phát hiện cảnh báo ô nhiễm môi trường.

+ Trạm quan trắc và phân tích môi trường không khí vùng duyên hải: Phối thuộc nhiệm vụ giữa Cục Bảo vệ Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Viện; Tổ chức, thực hiện quan trắc các yếu tố chất lượng không khí vùng duyên hải.

+ Đội khảo sát sinh thái dưới nước: Phối thuộc nhiệm vụ giữa các đơn vị nghiên cứu trong Viện; tổ chức khảo sát sinh thái, địa chất - địa mạo đáy, khảo cổ học dưới biển bằng thiết bị lặn SCUBA và các phương tiện quay phim chụp ảnh; tổ chức đào tạo thợ lặn.

THÔNG TIN - THƯ VIỆN
ĐĂNG NHẬP
<< Guest >>
Tài khoản
Mật khẩu
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 679585
Số người đang truy cập: 8
TIN TỨC NỔI BẬT
BẢN ĐỒ CHỈ DẪN

GIỚI THIỆU

TIN TỨC - SỰ KIỆN
HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC
QUẢN LÝ CHUNG
LIÊN KẾT
 
 
FOOTER
@ Copyright by Viện Tài nguyên và Môi trường biển (IMER)

VIỆN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BIỂN
-------------------------------------------
Địa chỉ: 246 phố Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Tel: (84).31.3761523 --- Fax: (84).31.3761521 --- E.mail: imervn@imer.ac.vn --- Website: http://www.imer.ac.vn

Updated: 01/2016